Všeobecné obchodní podmínky

I Objednávky a ceny
II. Dodací podmínky
III. Platební podmínky
IV. Vyřízení reklamace
V Závěrečná ustanovení
VI Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a ze záruky (Reklamační řád)
Kontakt

Soubor PDF

Všeobecné obchodní podmínky firmy Balluff CZ s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupující přijímá platnost obchodních podmínek objednáním zboží (uzavřením smlouvy) a tímto aktem pro něj vstupují práva a povinnosti v podmínkách uvedených v platnost. Nakupovat ve společnosti Balluff CZ s.r.o. v rámci jí stanovených velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba - podnikatel. Při prvním nákupu zboží, či poptávce na jeho cenu, je kupující povinen informovat prodávajícího o fakturační a dodací adrese, IČO a DIČ, telefonickém, elektronickém a faxovém spojení a kontaktní osobě písemně.

I. Objednávky a ceny

Objednávku lze uskutečnit odesláním objednávky písemně na e-mailovou adresu firmy nebo faxem.
Po obdržení objednávky bude prodávající informovat kupujícího formou písemného potvrzení o ceně, termínu dodání a platební podmínce a to e-mailem nebo faxem. V případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme, vyhrazuje si prodávající právo fakturovat náklady s tím spojené.
Ceny zboží jsou velkoobchodní povahy a mají důvěrný charakter. Ceny jsou sdělovány telefonicky nebo formou písemné nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo aktuální změny cen. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již bez možné náhrady nevyrábí nebo nedodává
- wýrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V těchto případech bude kupující neprodleně informován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

II. Dodací podmínky

Zboží je dodáváno společností DPD, TNT expres, Schenker ( při rozměrech zásilky nad 2000mm ) z Německa nebo PPL ze skladu v Praze: DPD, Schenker - 2-3 prac. dny nebo TNT - 2 prac. dny, PPL – 1 prac. den.
Za dopravu DPD a PPL je účtován poplatek 125 Kč, u TNT expres je cena závislá na váze zboží, tato expresní doprava je objednána jen po předchozím odsouhlasení nebo na žádost kupujícího. Za nadrozměrné zásilky ( větší než 2000mm ) je účtován poplatek min. 750Kč, dle skutečné váhy a velikosti zásilky.
Při osobním odběru kupující přebírá zboží na základě podpisu včetně uvedení čitelného jména a příjmení na dodacím listu. Podpisem stvrzuje převzetí dodávky uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.
Při zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost originálních firemních přelepek a obalu. V případě převzetí poškozené zásilky prodávající neručí za neúplnost zásilky, či jiné poškození zboží způsobené neodborným zacházením ze strany dopravce.
Kupující nemá právo na vrácení jinak bezvadného, včas a řádně dodaného zboží podle objednávky. Ke zrušení kupní smlouvy, příp. její části, může dojít pouze po dohodě obou smluvních stran. V případě požadavku na vrácení nebo výměnu zboží je kupující povinen poslat písemnou žádost, po prověření zašle prodávající vyjádření o možnosti vrácení s vyčíslením nákladů spojených s tímto úkonem, případně jeho zamítnutí.

III. Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě splatnosti
- platbou předem formou zálohové faktury
U nových obchodních partnerů požaduje prodávající u první objednávky platbu předem formou zálohové faktury.

IV. Vyřízení reklamace

Proces reklamací viz. dokument Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění

V. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. ledna 2014.

VI. Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a ze záruky (Reklamační řád)

Prodávající, Balluff CZ s.r.o. se sídlem Pelušková 1400, Praha 9 - Kyje, 198 00, stanovuje tímto dokumentem podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky (reklamační řád). Práva kupujícího z vadného plnění a ze záruky (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.

A. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení.
2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
- a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
- d) nebo odstoupit od smlouvy.
3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

B. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že výrobek bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilý pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Po přijetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den informovat písemně prodávajícího o zjištěných vadách. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí "Přepravním řádem" dopravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Není-li stanoveno jinak, je délka záruční doby následující:
- 24 měsíců:
indukční snímače BES, magnetické snímače pro pneumatické válce BMF,
kapacitní snímače BCS, tlakové snímače BSP, identifikační systémy BIS a BVS
- 12 měsíců:
všechny ostatní produkty
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

C. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

1. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí následující ustanovení:
2. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího. V případě reklamace zašle kupující na adresu sídla prodávajícího písemnou reklamaci s popisem projevující se vady zboží nebo služby a sdělením o tom, jaké právo si zvolil. Přílohou je vadné zboží v kompletním stavu a kopie dokladu o zakoupení (faktura nebo dodací list). Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží hradí kupující.
3. Reklamované zboží musí být zasláno čisté, nesmí obsahovat provozní kapaliny či jiná znečistění. Zasláním zboží k reklamaci prohlašuje kupující, že zboží nebylo vystaveno následujícímu znečistění, jehož původem jsou: zdraví ohrožující kontaminace, leptavé látky, jedovaté látky, výbušné či zápalné látky, látky s nebezpečím požáru, radioaktivní kontaminace či biologicky ohrožující látky. V případě, že zboží bylo vystaveno výše uvedenému znečištění, je kupující povinen z důvodů ochrany životního prostředí a ochrany zdraví pracovníků prodávajícího provést dekontaminaci před uplatněním reklamace v souladu s předpisy pro ochranu zdraví. Protokoly o dekontaminaci musí být zaslány s dokumenty reklamačního řízení.
4. Každé přijaté reklamaci přiřadí prodávající interní reklamační číslo, které slouží pro identifikaci reklamace v komunikaci s kupujícím. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění či ze záruky, potvrdí mu prodávající v písemné formě (Servisní protokol, kdy právo uplatnil, jakož i způsob řešení reklamace a dobu jejího trvání.
5. Nároky kupujícího ze záruky zanikají, pokud nebyly uplatněny do konce záruční doby a dále v případě, že došlo k:
- a. porušení návodu k obsluze při užívání a zacházení se zbožím, - b. používání výrobků v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy, prostředí určeným pro používání výrobcem v technické dokumentaci,
- c. porušení ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- d. nekvalifikovanému zásahu či nepovolené změně parametrů u výrobku,
- e. mechanickému poškození výrobku,
- f. poškození výrobku účinky přepětí v napájecích obvodech,
- g. poškození zboží přírodními živly.
Reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, a pokud jsou smluvně ujednány jiné podmínky, má v tom případě přednost ujednání smluvních stran. Tento reklamační řád je v platnosti od 1. ledna 2014.

Kontakt

Balluff CZ s.r.o.
Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje
Tel. +420 281 000 666
Fax +420 281 940 066
e-mail obchod@balluff.cz
Web www.balluff.cz