Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

As at 10/2013

Súbor PDF

Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov Vám chceme sprehľadniť naše opatrenia podniknuté na ochranu osobných údajov.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Sú to teda údaje, na základe ktorých možno určiť konkrétnu osobu, nakoľko s ňou bezprostredne súvisia. Medzi osobné údaje patrí napríklad Vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Zhromažďovať a spracúvať Vaše osobné údaje môže spoločnosť Balluff Slovakia, s.r.o., resp. spoločnosť Balluff GmbH (ďalej spolu ako „spoločnosť Balluff“) len s Vašim predchádzajúcim dobrovoľným súhlasom, ktorý môžete spoločnosti Balluff udeliť v rámci registrácie, prehliadky alebo počas realizácie zmluvných/servisných úloh.
Spoločnosť Balluff si Vás dovoľuje uistiť, že s Vašimi osobnými údaje je vždy zaobchádzané s náležitou starostlivosťou a nebudú poskytované tretím osobám bez Vášho súhlasu. Váš súhlas s poskytovaním údajov tretím osobám nie je potrebný v zákonom stanovených prípadoch.

Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Balluf sa zaväzuje využívať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to na účely optimalizovania fungovania webovej stránky spoločnosti Balluff a komunikáciu so zákazníkom.
Spoločnosť Balluff je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje, resp. ich na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprístupňovať zmluvnému partnerovi spoločnosti Balluff, a to na reklamné účely, vrátane zasielania informačných materiálov o spoločnosti. Iným tretím osobám Vaše osobné údaje nie sú poskytované.
Ak udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, napr. na účely zasielania bezplatného Newslettera alebo informácií o kampaniach a nových produktoch spoločnosti Balluff, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo na prístup a úpravu

V prípade, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou Balluff nie sú správne, máte právo kedykoľvek skontrolovať a opraviť, resp. doplniť Vaše osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Balluff. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne procesu spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho zamestnanca povereného ochranou osobných údajov. Jednoducho stačí poslať e-mail na nižšie uvedenú e-mailovú adresu povereného zamestnanca alebo na našu e-mailovú adresu uvedenú v tiráži.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Odvolanie súhlasu stačí odoslať nášmu zamestnancovi poverenému ochranou osobných údajov (e-mailová adresa je uvedená nižšie) alebo na našu e-mailovú adresu uvedenú v tiráži.

Uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť Balluff uchováva Vaše osobné údaje len v nevyhnutne potrebnom čase na to, aby mohla poskytovať Vami požadovanú službu alebo službu, pre ktorú ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Okrem toho spoločnosť Balluff uchováva Vaše osobné údaje na reklamné účely iba počas nevyhnutnej doby.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť Balluff využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na to, aby boli Vaše osobné údaje chránené voči úmyselnej manipulácii, strate alebo neoprávnenému prístupu. Bezpečnostné preventívne opatrenia zodpovedajú najnovším poznatkom v oblasti ochrany osobných údajov.

Newsletter

V procese registrácie odberu nášho Newsletteru musíte uviesť svoju e-mailovú adresu. Údaj o Vašej e-mailovej adrese bude výhradne použitý len na účely informovania Vašej osoby o našej ponuke služieb a produktov. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu nášho Newsletteru, a to jednoduchým kliknutím na odkaz uvedený v Newsletteri alebo zaslaním notifikácie o Vašom odhlásení sa z odberu na našu e-mailovú adresu.

Formuláre

Ak zadávate Vaše osobné údaje na našu internetovú stránku prostredníctvom formulára, Vaše osobné údaje sú posielané z webového servera priamo na našu internú e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú poskytované iným systémom.

E-mail

Našich zamestnancov môžete kontaktovať priamo e-mailom na e-mailových adresách uvedených na našej našej webovej stránke.

Registrácia sťahovania

V prípade sťahovania údajov a dokumentov z našej webovej stránky sa Vám v dialógovom okne objaví požiadavka verifikácie sťahovania. Po zadaní požadovaných informácií sú tieto informácie zasielané z webového servera priamo na našu internú e-mailovú adresu. Uvedený e-mail s poskytnutými informáciami je archivovaný.

Vyhľadávanie a Cookies

Spoločnosť Balluff zhromažďuje a uchováva údaje o návštevníkov našej webovej stránky na marketingové a optimalizačné účely (v prípade osobných údajov s predchádzajúcim súhlasom konkrétnej osoby). Údaje vložené na našu webovú stránku, ako aj údaje získané počas Newsletter kampaní, sú zhromažďované a uchovávané pomocou technológií spoločnosti Google Inc. (Google Analytics and Google Adwords) na marketingové a optimalizačné účely. Technológia Google Analytics bola na našej webovej stránke rozšírená o kód „gat._anonymizelp();“, vďaka ktorému je garantované anonymné zaznámenávanie IP-adries (tzv. IP maskovanie). Naša webová stránka používa tiež prvky Cookies, ktoré umožňujú zachytiť a vyhodnotiť Vaše používanie našej webovej stránky. Prvky Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané vo vyrovnávacej pamäti Vášho internetového prehliadača. Údaje, zozbierané z prvkov Cookies, umožňujú spoločnosti Balluff získať informácie o verzii Vami používaného internetového prehliadača, Vašej IP-adrese ako aj trvaní Vašej návštevy na našej webovej stránke. Vďaka zmieňovanému anonymnému zaznámenavaniu IP-adries nie je možné z prvkov Cookies identifikovať osobné údaje návštevníka našej webovej stránky. Údaje o Vašej IP-adrese získané z Vášho internetového prehliadača v rámci technológie Google Analytics nie sú zlúčené s ostatnými údajmi od spoločnosti Google. Uchovávaniu prvkov Cookies vo vyrovnávacej pamäti Vášho internetového prehliadača môžete zabrániť zodpovedajúcimi nastaveniami Vášho internetového prehliadača, avšak dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade ak uchovávanie prvkov Cookies nie je povolené, nie je možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto stránky. Ďalej môžete zabrániť spoločnosti Google zbierať údaje o Vašom používaní tejto webovej stránky z prvkov Cookies (vrátane údaju o Vašej IP-adrese), rovnako ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním „Plug-In“ modulu do Vášho internetového prehliadača. Uvedený „Plug-In“ modul nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Bližšie informácie ohľadne podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na http://www.google.de/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

YouTube videá vložené na našu domácu stránku

Spoločnosť Balluff neukladá prvky Cookies počas prehrávania videa na našej webovej stránke do vyrovnávacej pamäte Vášho internetového prehliadača, avšak informácie, ktoré sú výsledkom prehrávania sú ukladané do vyrovnávacej pamäte Vášho internetového prehliadača spoločnosťou YouTube/Google.

Zodpovednosť za obsah webovej stránky

Obsah webovej stránky spoločnosti Balluff je zostavený s maximálnou starostlivosťou. Povinnosť spoločnosti Balluff blokovať obsah v súvislosti s platnou a účinnou legislatívou zostáva nedotknutá. Zodpovednosť spoločnosti Balluff za obsah na jej webovej stránke sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zodpovednosť za externé odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán (tzv. externé odkazy). Obsah externých odkazov nie je pod kontrolou spoločnosti Balluff a z toho dôvodu spoločnosť Balluff nenesie zodpovednosť za tento obsah. Zodpovednosť za obsah externých internetových stránok nesie ich prevádzkovateľ. V čase umiestnenia odkazu na obsah externých internetových stránok uvedený obsah neporušoval všeobecne záväzné právne predpisy. Nepretržité monitorovanie obsahu externých internetových stránok pre prípad možného porušenia zákona, bez dôvodných pochybností o jeho porušení, nie je z našej strany z pochopiteľných dôvodov možný. V prípade, ak nadobudneme podozrenie o akomkoľvek porušovaní zákona, odstránime z našej stránky zodpovedajúci externý odkaz.

Autorské právo/právo duševného vlastníctva

Obsah tejto stránky je chránený autorským právom a právom duševného vlastníctva. Rozmnožovanie a sťahovanie obsahu týchto stránok je dovolené len na súkromné a nekomerčné účely. V prípade, ak navzdory dôkladnej práci spoločnosti Balluff, zaznamenáte v obsahu tejto stránky podozrenie možného porušovania autorských práv iných osôb, dovoľujeme si Vás úctivo požiadať, aby ste nás o tom informovali, aby tento obsah mohol byť odstránený.

Zmena a prístupnosť ochrany osobných údajov

Balluff si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Aktuálna verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov je nepretržite dostupná na všetkých webových stránkach spoločnosti Balluff.

Kontaktná adresa:
data-protection-and-security@balluff.com

Balluff Slovakia s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava
Slovakia
Tel. +421 26 72 00 06 2
Fax. +421 26 72 00 06 0
info@balluff.sk
www.balluff.sk

Kontakt ohľadom ochrany údajov

V prípade otázok, problémov alebo podnetov sa môžete kedykoľvek obrátiť na osobu, ktorá je vo firme Balluff Slovakia s.r.o. poverená ochranou údajov.

Odoslať e-mail